ארזים

סלוגן חזק ומגניבמבני נתונים

                          
                           :Rules of Optimization
                                                   .Rule 1: Don't do it
                    .Rule 2 (for experts only): Don't do it yet
Michael A. Jackson

מעבירים: חנוך לוי, דני כהן-אור.

קצת על הקורס


בקורס נלמדים מבני הנתונים הבסיסיים - מערכים, רשימות מקושרות, עצים ממויינים, ערימות. עוסקים בחסמי זמן ובעצם בבסיס לאלגוריתמים.סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM